2008 - 2018

Wszystkim naszym partnerom, darczyńcom,
a  także odbiorcom naszych działań

życzymy

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018.

Razem zadbajmy o edukację, o zrównoważony rozwój, o demokrację.  Zadbajmy o siebie i o nasz świat - wspólnie.

Profil Z to nazwa innowacji społecznej testowanej przez

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych


w okresie 
od września 2017 do stycznia 2018 roku w ramach projektu "Akcja Inkubacja", który realizuje ECORYS Polska oraz Uniwersytet SWPS.W styczniu 2018 roku skoncentrujemy się na wsparciu kompetencji osób z pokolenia Z. 
Przygotujemy także rekomendacje, które ułatwią stosowanie modelowego wsparcia testowanego w innowacji społecznej pod nazwą Profil Z.

Innowacja społeczna Profil Z zmierza do wypracowania

i upowszechnienia metod wsparcia kompetencji i formułowania profili kompetencyjnych młodych osób wkraczających na rynek pracy. 

Słowo "profil"

oznacza profil kompetencji,

czyli opis wiedzy, umiejętności i postaw.
Litera Z

oznacza "pokolenie Z", czyli osoby urodzone w latach 1990-1999.

Zapraszamy też na 
profilkompetencji.pl


Operacja PULS Wsi została zrealizowana w okresie wrzesień - październik 2017 roku dzięki znakomitej współpracy partnerów - powstał poradnik PULS Wsi, do którego lektury zapraszamy. 


Zapraszamy też na profil facebook.com/pulswsi.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W roku 2017 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych zaangażowało się w kilka projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+

Job Agent 007 (Słowacja)
Made in... (Polska)
Survivor's guide to social media (Słowenia)

CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH
jest pozarządową organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w 2008 roku.

Fundacja inicjuje i wspiera działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Fundacja koncentruje się na promowaniu edukacji pozaformalnej, z naciskiem na dialog międzykulturowy młodzieży oraz jej perspektywy na przyszłość oparte na osobistym rozwoju i lokalnej aktywności. 

Organizujemy warsztaty, międzynarodowe spotkania dla różnorodnych grup wiekowych.

Wspieramy rozwój lokalnych społeczności, głównie na terenach wiejskich.

The Centre for Initiatives in Education
is a non-government organization acting for public benefit and registered in 2008.

The foundation initiates and supports educational activities dedicated to children, youth and adults.

The foundation is focused on promoting non-formal education, with emphasis on multicultural dialogue of youth and their future prospects through personal development and active local participation.

We organize workshops and international exchanges for various ages.
We support development of local communities, mainly in rural areas.

 

Copyright Nazwa.pl